W dniu 27.01.2023r. Bogusław Falkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FALKO-TOUR Bogusław Falkowski podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Sebastiana Łukaszewicza – Wicemarszałka oraz Panią Wiesławę Burnos – Członka zarządu, umowę pt.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Falko-Tour Bogusław Falkowski poprzez rozwój usług-wynajem sprzętu wodnego” w ramach Priorytetu 4. ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej„, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Cel operacji: ,,Rozwój działalności przedsiębiorstwa Falko-Tour Bogusław Falkowski, służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez świadczenie usług wynajmu łodzi typu houseboat oraz stworzenie 1 miejsca pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Beneficjent:  Falko-Tour Bogusław Falkowski, NIP: 5451024287

Wskaźnik realizacji celu operacji:

Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 1 sztuka ; Liczba osób z grup defaworyzowanych zatrudnionych w ramach nowoutworzonych miejsc pracy – 1 osoba;  Liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1 sztuka;  Liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25 etat

Operacja w województwie podlaskim, powiecie augustowskim, gminie Augustów, 16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17B

Przyznano dofinansowanie na realizację operacji w wysokości: 225.000,00 zł w tym w ramach EFMR 191.250,00zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)