1. Podstawą prawną Regulaminu jest:
 2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 12 lipca 2015 roku;
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) ZASADY PODSTAWOWE
 6. W Sanatorium mogą przebywać i korzystać z jego usług jedynie osoby do tego uprawnione (skierowanie z NFZ oraz klienci prywatni)
 7. Okres pobytu w Sanatorium rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia i trwa do godz. 10:00. Zameldowanie następuje nie wcześniej niż 13:30. Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
 8. Zmiana przydzielonego miejsca zakwaterowania w czasie trwania pobytu może nastąpić na prośbę Gościa wyłącznie za zgodą Kierownictwa Sanatorium, w miarę możliwości po uprzedniej PISEMNEJ prośbie skierowanej do rejestracji medycznej.
 9. Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc noclegowych.
 10. Każdy pacjent jest dla nas priorytetem, a miejsca przydzielane są losowo wg listy.
 11. Zastrzegamy, iż małżeństwom przydzielane są pokoje TYLKO w ramach dostępności – wraz za zgodą kierownictwa.
 12. Osoby, które przybyły do Sanatorium przed datą ważności skierowania mogą skorzystać z tzw. przedprzyjazdu, za który przewidziana jest specjalna opłata. Osoby, które wyrażają chęć przedłużenia pobytu, mogą być przyjęte lub przedłużyć pobyt – na warunkach odpłatności za pobyt pełnopłatny i w miarę wolnych miejsc.
 1. Goście niezameldowani w Sanatorium, mogą przebywać na jego terenie po uprzednim załatwieniu niezbędnych formalności w Recepcji w godzinach 8-20.
 1. Wypis z Sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji/rejestracji medycznej Sanatorium, celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań. Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.
 1. Spożywanie na terenie Sanatorium napojów alkoholowych przez kuracjuszy jest zabronione. Nie dotyczy to sprzedaży i podawania napojów w wyznaczonych kawiarniach Sanatorium dla klientów.
 1. Palenie tytoniu na terenie Sanatorium jest bezwzględnie zabronione.
 1. Prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych na wypadek niebezpieczeństwa.
 1. Kuracjuszom skierowanym przez NFZ przysługuje wymiana 1 ręcznik/tydzień, pozostałe wymiany są płatne.
 1. Kuracjuszom skierowanym przez ZUS przysługuje wymiana pościeli 1 raz/turnus.
 1. Kuracjusz zamierzający opuścić Sanatorium zobowiązany jest o tym zawiadomić rejestrację medyczną na dwa dni przed terminem wyjazdu oraz załatwić formalności związane z wyjazdem.
 1. Kuracjusz przed załatwieniem formalności wyjazdowych musi zdać administracji: wypożyczone lub przydzielone mu do indywidualnego korzystania przedmioty (np. klucz) oraz przekazać powierzone jego pieczy wyposażenie pokoi.
 2. W przypadku niewłaściwego zachowania Kuracjusza lub naruszenia przez niego przepisów niniejszego regulaminu – Ordynator w porozumieniu z Dyrektorem Pionu Lecznictwa decyduje o karnym wypisie pacjenta.
SEZON I (od 1 października do 30 kwietnia)stawka dzienna

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

32,60 zł

684,60 zł/turnus
88,20 zł / opłata uzdrowiskowa
Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym19,50 zł409,50 zł/turnus88,20 zł / opłata uzdrowiskowa
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
12,50 zł
262,50 zł/turnus
88,20 zł / opłata uzdrowiskowa
SEZON II (od 1 maja do 30 września)stawka dzienna
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym40,90 zł858,90 zł/turnus88,20 zł / opłata uzdrowiskowa
Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym27,30 zł573,30 zł/turnus88,20 zł / opłata uzdrowiskowa
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym14,80 zł310,80 zł/turnus88,20 zł / opłata uzdrowiskowa

Zakwaterowanie

 1. Okres pobytu w Sanatorium rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia i trwa do godz. 10:00. Zameldowanie następuje nie wcześniej niż 13:30.
 2. Kuracjusz, po załatwieniu formalności w recepcji i pobraniu klucza udaje się do pokoju. W Sanatorium obowiązuje cisza w czasie wypoczynku nocnego od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 1. Na życzenie kuracjusze mogą otrzymać za opłatą:
  • dodatkową zmianę pościeli
  • dodatkową zmianę ręczników

We wszystkich pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Żywienie

 1. Posiłki wydawane są ściśle w czasie wyznaczonym porządkiem dnia. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w RESTAURACJI.
 1. Posiłki serwowane są trzy razy dziennie /śniadanie 8:00, obiad 13:00, kolacja 17:00.
 1. Obowiązuje zakaz wynoszenia z restauracji zastawy i nakryć stołowych.
 2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu sanatorium nie wydaje prowiantów. Suchy prowiant jest przyznawany tylko podczas wycieczek zorganizowanych przez Sanatorium.
 3. Wycieczki we własnym zakresie należy zgłosić w recepcji uprzednio wypełniając druk. Za niewykorzystane posiłki kuracjuszowi nie przysługuje suchy prowiant.

Ochrona mienia

 1. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone mu do użytkowania lub powierzone jego pieczy przedmioty stanowiące własność Sanatorium. Zabronione jest wynoszenie przedmiotów stanowiących wyposażenie. Za wyrządzone szkody w majątku Sanatorium, Kuracjusz obowiązany jest pokryć ich równowartość w wysokości rzeczywistych kosztów lub faktycznie poniesionych przez Sanatorium wg poniższego cennika.

ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Przyjmowania w pokojach osób postronnych (przyjmowanie gości z zewnątrz Sanatorium odbywać się może jedynie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (hall-parter, piętra)
 2. Wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia sanatoryjnego z pomieszczeń sanatoryjnych (zwłaszcza ręczników pokojowych).
 3. Wynoszenia z restauracji naczyń i nakryć stołowych oraz potraw do pokojów.

Zgłaszanie życzeń skarg i wniosków

 1. Życzenia, wnioski i skargi dotyczące Sanatorium można zgłaszać pisemnie w rejestracji medycznej.
 2. Na zgłoszone w czasie pobytu życzenia, wnioski lub skargi pisemne Sanatorium ma 7 dni na odniesienie się do złożonego wniosku.

Prawa Pacjenta

 1. Pobyt kuracjusza w Sanatorium podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu się przez pacjenta od nieszczęśliwych wypadków (NNW) w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U, Nr 52 poz. 417 (z późn. zm.)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

telefon: 534 297 210

e-mail: falkowscy_eb@poczta.onet.pl